Cursuri de instruire a operatorilor de cazane pe biomasă

Cursuri de instruire a operatorilor de cazane pe biomasă
Cursuri de instruire a operatorilor de cazane pe biomasăCursuri de instruire a operatorilor de cazane pe biomasăCursuri de instruire a operatorilor de cazane pe biomasă

Condiții de îmatriculare

La concursul de admitere în învăţămîntul profesional tehnic la programe de formare profesională tehnică secundară se pot înscrie:

a) absolvenții de gimnaziu, cu Certificat de studii gimnaziale;

b) absolvenții de liceu, cu Diplomă de Bacalaureat;

c) absolvenții școlii medii generale, cu Atestat de studii medii generale;

d) absolvenții cu Certificat de studii liceale sau echivalente acestora.

La programe de instruire pentru învățămîntul dual se pot înscrie absolvenţii gimnaziilor, şcolilor medii generale şi liceelor la momentul finalizării studiilor vor atinge vîrsta de 18 ani.

Se alocă 15% din numărul total de locuri cu finanțare bugetară pentru următoarele categorii de candidații:

a) copiii rămaşi fără ocrotire părintească;

b) copiii cu dizabilitate severă, accentuată și medie;

c) copiii care au părinți cu dizabilitate severă;

d) copiii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi Independenţei Republicii Moldova; la acțiunile de luptă din Afghanistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;

e) copiii proveniți din familiile cu patru şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinerea părinţilor;

f) candidații, care la cererea de înscriere la concurs anexează recomandarea agentului economic cu confirmarea asigurării locului de practică și a angajării în cîmpul muncii;

g) absolvenţii şcolilor cu limbă română de predare din localităţile de Est ale Republicii Moldova şi din mun. Bender, care au studiat conform programelor de învăţămînt aprobate de Ministerul Educaţiei; h) copiii de etnie romă;

i) tinerii care au urmat serviciul militar în termen.

Înscrierea candidaţilor la cota de 15% se efectuează la solicitarea candidatului cu prezentarea actelor corespunzătoare. Candidaţii din categoriile enumerate pot participa concomitent la concursul general de admitere.

Elevii cu cerințe educaționale speciale, titulari ai certificatelor de studii gimnaziale cu seria specifică ASG/PEI, se vor înscrie la concursul de admitere în funcție de tipul de curriculum conform căruia au fost parcurse disciplinele de studiu.

În cadrul programelor de formare profesională cu durata studiilor de 2 ani, pentru instruirea într-o meserie se pot înscrie persoane care nu au absolvit gimnaziul (9 clase), dar care au atins vîrsta de 16 ani. Comisia de admitere din instituția de învățămînt profesional tehnic prezintă Ministerului Educației, pentru aprobare, un demers la care se anexează:

a) cererea personală a candidatului/candidatei;

b) copia buletinului de identitate (adeverinței de naștere în cazul în care candidatul/candidata nu a perfectat buletinul de identitate);

c) certificat de confirmare a studiilor urmate, eliberat de instituția de învățămînt general.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii depun la Comisia de admitere a instituţiei de învăţămînt profesional tehnic un dosar cu următoarele acte:

a) cererea de înscriere la concurs, conform modelului aprobat de Ministerul Educaţiei (Anexa 1 la prezentul Regulament);

b) fișa de înscriere la concurs (Anexa 2 la prezentul Regulament);

c) actul de studii, în original;

d) certificatul medical (forma 086-U sau nr.086-E ), eliberat în anul admiterii de circumscripţia medicală respectivă, care confirmă că persoana vizată corespunde exigenţelor medicale pentru studii la programul de formare profesională solicitat;

e) certificat de naştere/buletinul de identitate (în original și copie);

f) 6 fotografii color (3×4 cm);

g) documentul ce atestă domiciliul permanent al unui părinte/tutore;

h) certificat despre componenţa familiei, eliberat de organele abilitate;

i) copiii cu dizabilitate severă, accentuată și medie prezintă un certificat eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală;

j) certificat (legitimația original/copie) care confirmă că unul din părinţii candidatului au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi Independenţei Republicii Moldova, la acțiunile de luptă din Afghanistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;

k) confirmarea apartenenţei la familii de romi;

l) extrasul din Carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în cîmpul muncii).

Copiii rămaşi fără ocrotire părintească, prezintă o adeverinţă în original, eliberată de organul de tutelă şi curatelă, ori hotărîrea de judecată, prin care se confirmă că candidatul la studii este rămas fără ocrotire părintească.

Candidaţii la concurs prezintă personal buletinul de identitate, certificatul de naștere, livretul militar sau adeverinţa de premilitar.

Candidaţii menţionează, în fișa de înscriere la concurs, programul de formare profesională pentru care optează la studii cu finanţare din bugetul de stat.

După expirarea termenului de înscriere la concurs, candidaţii nu mai pot solicita schimbarea datelor în cerere/ fișa de înscriere la concurs sau actele anexate la cerere.

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

În instituţiile de învăţămînt profesional tehnic concursul de admitere se desfășoară în baza actelor de studii privind absolvirea gimnaziului, a şcolii medii de cultură generală, a liceului în ordinea descreşterii mediei de concurs (MC) calculată pînă la sutimi, prin trunchiere, constituită din media notelor la examenele de absolvire (MNEA) şi media notelor generale la disciplinele de profil (MNDP). 32. Media de concurs (MC) se calculează după formula:

MC = 0,6 MNEA+0,4 MNDP

Utilizator:Autor

E-mail:Exemplu

Tipul de ofertă:Vînd

Preț: 900 mdl

Certificat de calitate: Da

Regiune: Chișinău mun.

Trimite mesaj