Legislatie, legi si normative

LEGI

 

LEGE Nr. 160 din 12.07.2007 energiei regenerabile

Obiectul prezentei legi îl constituie cadrul juridic de funcţionare a sectorului energiei regenerabile, raporturile sociale şi economice care se constituie în procesul valorificării surselor regenerabile de energie, modalităţile de organizare a producerii şi comercializării energiei şi combustibilului regenerabile.

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=324901&lang=1

LEGE Nr. 142 din 02.07.2010 cu privire la eficienţa energetică

Prezenta lege reglementează activităţile menite să reducă intensitatea energetică în economia naţională şi să diminueze impactul negativ al sectorului energetic asupra mediului.

Scopul prezentei legi este crearea premiselor îmbunătăţirii eficienţei energetice, inclusiv prin fondarea şi susţinerea activităţii structurilor antrenate în elaborarea şi în realizarea programelor, planurilor, serviciilor energetice, altor măsuri de eficientizare a consumurilor de energie, nominalizate în prezenta lege.

Prezenta lege se aplică furnizorilor de servicii energetice prin care se realizează măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice, distribuitorilor de energie, operatorilor din sistemul de distribuţie, furnizorilor de energie, consumatorilor finali, precum şi forţelor armate, dar numai în măsura în care aplicarea legii nu determină nici un conflict care să aibă aceeaşi natură şi acelaşi scop principal ca şi activităţile forţelor armate, cu excepţia materialelor utilizate exclusiv în scop militar.

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=335818&lang=1

LEGE Nr. 44 din 27.03.2014 privind etichetarea produselor cu impact energetic

Prezenta lege stabileşte cadrul de reglementare a unor măsuri naţionale privind etichetarea şi informaţiile standard despre produse cu impact energetic, destinate utilizatorilor finali, în special privind consumul de energie şi, după caz, al altor resurse esenţiale utilizării, precum şi informaţiile suplimentare despre produse cu impact energetic.

Prezenta lege se aplică aparatelor de uz casnic şi altor produse cu impact energetic, direct sau indirect, asupra consumului de energie şi, după caz, asupra altor resurse esenţiale în timpul utilizării.

Prezenta lege nu se aplică: a) produselor utilizate (second-hand); b) mijloacelor de transport de persoane sau mărfuri; c) plăcuţelor indicatoare a caracteristicilor tehnice sau echivalentului acestora ataşat pe produse din raţiuni de siguranţă.

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=352631&lang=1

LEGE Nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării

Prezenta lege reglementează activităţile specifice sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică, menite să îmbunătăţească eficienţa energetică a întregii economii şi să diminueze impactul negativ al sectorului termoenergetic asupra mediului, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor de cogenerare.

Scopul prezentei legi este instituirea unui cadru legal pentru funcţionarea eficientă şi reglementarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică, promovarea cogenerării în baza cererii de energie termică utilă, stabilirea principiilor de desfăşurare a activităţilor specifice sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică, în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate, transparenţă, cu respectarea normelor de calitate, de securitate şi de protecţie a mediului la producerea, distribuţia, furnizarea şi utilizarea energiei termice.

Producerea energiei termice, distribuţia energiei termice şi furnizarea energiei termice prin sistemul centralizat de alimentare cu energie termică constituie servicii publice de interes general.

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=353698&lang=1

LEGE Nr. 128 din 11.07.2014 privind performanţa energetică a clădirilor

Scopul prezentei legi constă în promovarea îmbunătăţirii performanţei energetice a clădirilor, ţinînd cont de condiţiile climatice, de cerinţele privind climatul interior şi de raportul cost-eficienţă.

Prezenta lege stabileşte cerinţe cu privire la: a) cadrul general pentru metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor şi a unităţilor acestora; b) aplicarea cerinţelor minime de performanţă energetică pentru clădirile noi şi noile unităţi ale clădirilor existente; clădirile existente şi unităţile acestora atunci cînd acestea sînt supuse unor renovări majore; elementele care fac parte din anvelopa clădirii şi care au un impact semnificativ asupra performanţei energetice a anvelopei clădirii atunci cînd sînt modernizate sau înlocuite; sistemele tehnice ale clădirilor, ori de cîte ori acestea sînt instalate, modernizate sau înlocuite;

  1. c) certificarea performanţei energetice a clădirilor şi a unităţilor de clădiri;
  2. d) inspecţia periodică a sistemului de încălzire şi a sistemului de climatizare din clădiri;
  3. e) sistemele de control independent al certificatelor de performanţă energetică şi al rapoartelor de inspecţie periodică a sistemelor de încălzire şi a sistemelor de climatizare din clădiri;
  4. f) planul naţional pentru creşterea numărului de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=354929&lang=1

LEGE Nr. 124 din 23.12.2009 cu privire la energia electrică

Scopul prezentei legi constă în: instituirea unui cadru legal pentru funcţionarea eficientă, reglementarea şi deschiderea pe etape a pieţei energiei electrice, pentru desfăşurarea activităţilor specifice sectorului electroenergetic şi pentru producerea energiei termice la centralele electrice de termoficare, în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate, transparenţă, cu respectarea normelor de calitate, de securitate şi de protecţie a consumatorului şi mediului; stabilirea unor măsuri menite să garanteze securitatea aprovizionării cu energie electrică, astfel încît să asigure o bună funcţionare a pieţei energiei electrice, un nivel adecvat al capacităţilor de producere, un echilibru adecvat între ofertă şi cerere, precum şi un nivel corespunzător al capacităţii interconexiunilor cu sistemele electroenergetice ale ţărilor vecine pentru dezvoltarea pieţei energiei electrice.

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=333639&lang=1 

 

HOTĂRÎRI 

 

HOTĂRÎRE Nr. 102 din 05.02.2013 cu privire la Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2030

Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2030 (în continuare – Strategie) oferă repere concrete pentru dezvoltarea sectorului energetic în Republica Moldova, cu scopul de a asigura baza necesară creşterii economice şi a bunăstării sociale. Prin acest document, Guvernul Republicii Moldova prezintă viziunea şi identifică oportunităţile strategice ale ţării în contextul energetic aflat într-o rapidă schimbare din spaţiul geopolitic ce include regiunea Europei Centrale, de Est şi de Sud, Rusia şi regiunea Caucazului. Strategia evidenţiază problemele prioritare ale ţării, care solicită soluţii rapide şi o redimensionare a obiectivelor în conformitate cu necesitatea realizării unui echilibru optim între: resursele interne (atît cele utilizate în prezent, cît şi cele previzionate) şi necesităţile de urgenţă ale ţării, obiectivele Uniunii Europene şi ale Comunităţii Energetice şi ţintele naţionale, obligaţiile internaţionale privind tratatele, acordurile şi programele (inclusiv politica de vecinătate) la care Republica Moldova este membră. Sînt definite obiectivele strategice generale pentru perioada 2013-2030 şi obiectivele strategice specifice pentru etapele 2013-2020 şi 2021-2030, cu specificarea măsurilor de implementare a acestora.

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=346670&lang=1

HOTĂRÎRE Nr. 833 din 10.11.2011 cu privire la Programul naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020

Scopul prezentului Program constă în sporirea eficienţei energetice prin realizarea unor măsuri de eficientizare a consumului de energie în următoarele sectoare: a) sectorul transformărilor energetice, incluzând totalitatea activităţilor aferente: producerea energiei electrice şi a energiei termice, transportul şi distribuţia energiei electrice, termice şi a gazelor naturale, precum şi consumul final al tuturor tipurilor de resurse energetice; b) sectorul industriei; c) sectorul construcţiilor; d) sectorul transportului; e) sectorul public.

Programul prevede acţiuni intersectoriale pentru perioada 2011-2020 şi propune o strategie naţională de comunicare, destinată consumatorilor finali.

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=340940&lang=1

HOTĂRÎRE Nr. 113 din 07.02.2013 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2013-2015

Scopul prezentului Plan naţional se referă exclusiv la eficientizarea consumului de energie şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.  Obiectivul Planului naţional este reducerea consumului de energie finală în toate sectoarele economiei naţionale cu 428 ktep, precum şi reducerea emisiilor de cu 962 848 tone CO2 în perioada 2013-2015.

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=346722&lang=1

HOTĂRÎRE Nr. 1073 din 27.12.2013 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul energiei din surse regenerabile pentru anii 2013-2020

Planul Naţional de acţiuni în domeniul energiei din surse regenerabile (în continuare – Plan Naţional) are în vedere nu doar estimarea elaborată de instituţiile guvernamentale şi locale relevante, dar şi angajamentele asumate în cadrul Tratatului Comunităţii Energetice prin aprobarea Deciziei Consiliului Ministerial al Comunităţii Energetice din 18 octombrie 2012 privind implementarea Directivei 2009/28/CE şi de modificare a articolului 20 din Tratatul Comunităţii Energetice.

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=351034&lang=1

HOTĂRÎRE Nr. 1093 din 31.12.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea serviciilor energetice

Scopul prezentului Regulament constituie stabilirea unui cadru de reglementare pentru introducerea, dezvoltarea serviciilor energetice şi crearea condiţiilor necesare implementării contractelor de performanţă energetică în ţară.

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=351037&lang=1

HOTĂRÎRE Nr. 321 din 22.01.2009 cu privire la aprobarea Metodologiei determinării, aprobării şi aplicării tarifelor la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie şi biocombustibil

Prezenta Metodologie este elaborată în corespundere cu prevederile Legii energiei regenerabile nr.160-XVI din 12.07.2007, Standardelor Naţionale de Contabilitate (SNC) ale Republicii Moldova avînd drept scop stabilirea pentru toţi producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie (în continuare – energie electrică regenerabilă) şi de biocombustibil a unei metode unice de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor reglementate.

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=330868&lang=1

HOTĂRÎRE Nr. 482 din 06.09.2012 privind aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru energia termică livrată consumatorilor

Metodologia în cauză stabileşte: a) structura şi modul de determinare a consumurilor, cheltuielilor şi veniturilor reglementate; b) modul de determinare, aprobare, aplicare a tarifelor;

  1. c) modul de ajustare a tarifelor pentru perioada de valabilitate a Metodologiei.

 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=345330&lang=1

HOTĂRÎRE Nr. 409 din 04.06.2014 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020

Obiectivul ce reiese din viziunea Strategiei se bazează, de asemenea, pe realizarea sinergiei între domeniile economic, de mediu şi  social şi este: asigurarea contribuţiei sectorului agroalimentar la atingerea durabilă a obiectivelor naţionale de dezvoltare economică şi socială.

Scopul Strategiei este de a spori competitivitatea sectorului agroalimentar prin intermediul unei restructurări şi modernizări ample şi de a îmbunătăţi calitatea vieţii şi a muncii în mediul rural prin realizarea de sinergii între activităţile agroalimentare şi cele ale mediului natural.

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=353310&lang=1