In scopul facilitării achiziționării durabile a biocombustibililor solizi, dar și a centralelor pe biomasă, au fost elaborate cerințe tehnice minime și organizate instruiri cu autorităților publice locale de toate nivelele. Documentul presupune elaborarea unor cerințe și specificații pentru o serie de lucrări de eficiență energetică, precum, izolarea termică a anvelopei clădirii, schimbarea ferestrelor și ușilor exterioare, sisteme de iluminat interior și exterior, etc., precum și de valorificare a surselor de energie regenerabilă, printre care, instalarea sistemelor fotovoltaice, colectoarelor solare, etc. La fel, pe baza cerințelor și specificațiilor tehnice au fost elaborate și câteva modele de caiet de sarcini, care au menirea de a contribui la îmbunătățirea calității proiectelor în domeniul eficienței energetice și surselor de energie regenerabile.

Cerințele tehnice pot fi accesate la link ul de mai jos:
https://aee.gov.md/ro/news/cerin-e-i-specifica-ii-minime-pentru-achizi-iile-durabile-elaborate-de-aee?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1lldglAR6pjaiVY8DcGuqmfrjAtMBXjV7NHnklRG7-ZAnCo9lEXGw5hhk_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw

Instruiri pentru operatorii de cazane

În prezent, mai mult de 300 de instituții publice şi peste 1000 de gospodării casnice din Republica Moldova şi-au instalat centrale de încălzire cu biomasă prin intermediul diferitor donatori.  Sistemele de încălzire cu biomasă sunt diferite față de combustia convențională realizate în sobe de lemn sau şeminee, prin controlul amestecului de aer și de biocombustibil în scopul maximizării randamentului și minimizării emisiilor. Întreținerea acestora necesită cunoştințe aplicative în domeniu. De gestiunea și mentenanța corectă depinde durabilitatea sistemelor instalate.

Centrul de Instruire al Operatorilor, în cadrul Centrului de Excelență în Construcții desfăşuroară cursuri de instruire destinate operatorilor centralelor termice pe biomasă, operatorilor sistemelor de producere a apei calde de la energia solară, angajaţilor companiilor ce prestează servicii energetice, precum și persoanelor fizice care au acasă sisteme de încălzire pe biomasă şi/sau colectoare solare. Cu suportul Proiectului Energie şi Biomasă, sălile de clasă au fost dotate cu echipamente multimedia, literatură de specialitate, un laborator conectat la sistem de încălzire pe biomasă şi colectoare solare de producere a apei calde, investiţii realizate din fonduri europene.

Astfel prin intermediul Centrului de Excelență în Construcție in perioada 2022- 2023 au fost instruiți 101 operatori de centrale termice. Grupa țintă au fost operatorii care nu au fost instruiți anterior. Programul a fost aprobat și acreditat la data de 20 martie 2017 de Ministerul Educației al Republicii Moldova. Cursul cuprinde 40 ore, care are drept țintă dezvoltarea următoarelor competențe profesionale:

  • Respectarea securității și sănătății în muncă;
  • Respectarea normelor de securitate anti-incendiară;
  • Utilizarea tehnicilor de salvare vieților;
  • Identificarea tipurilor de biocombustibili solizi;
  • Pregătirea locului de muncă;
  • Identificarea elementelor constructive ale centralelor termice pe biomasă solidă;
  • Exploatarea centralelor termice pe biomasă;
  • Executarea lucrărilor de întreținere și reparație a centralelor pe biomasă;
  • Dirijarea procesului de funcționare a centralelor pe biomasă.

Pentru operatorii centralelor termice pe biomasă solidă, care au fost instruiți anterior, au fost organizate trei instruiri în teritoriu. Astfel, au fost instruiți 17 operatori în zona Centru, 41 operatori instruiți in zona Sud, 45 operatori instruiți în zona Nord. Total 103 persoane instruite.

Date de contact:

Centrul de Excelență în Construcții

Adresa: mun. Chişinău, str. Gheorghe Asachi, 71
Telefoane de contact: (+373) 695 90 737(+373) 695 46 959
E-mail: catedra.acgv@gmail.com
Site: www.ccc.md

În paralel, puteţi consulta Ghidul Operatorilor de Cazane (https://piata-biomasa.md/wp-content/uploads/2024/07/Ghid-operatori-combinat.pdf) . Având secțiuni dedicate fiecărui tip de cazan, Ghidul descrie într-un limbaj simplu, folosind grafice vizuale, toate detaliile operaționale ale sistemelor de încălzire pe biomasă.